Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van RIBA Weegtechniek B.V.

1. ALGEMEEN

Op al onze verkopen en leveringen zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen. Op een transactie zijn afwijkende voorwaarden van onze afnemers slechts van toepassing, indien wij de werking daarvan schriftelijk hebben erkend.

2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

Offertes geschieden geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende twee maanden na het uitbrengen ervan. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de order door ons. Voor zover geen orderbevestiging is uitgeschreven, geldt de factuur als orderbevestiging. Indien onze afnemers anders dan schriftelijk een levering aan ons opdragen, dragen zij het risico, indien omtrent de aard, omvang en tijdstip van de levering misverstanden zijn ontstaan.
Door vertegenwoordigers en/of andere (tussen)personen voor ons aangenomen orders of namens ons gedane toezeggingen, zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door ons.

3. PRIJZEN

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en voor zover niet anders vermeld berekend in Euro. Wij hebben het recht kosten of prijsverhogingen, die voor de uitvoering van een verstrekte opdracht mochten ontstaan, in de prijzen aan onze afnemers door te berekenen. Onder de hier bedoelde kosten en prijsverhogingen worden onder meer verstaan, verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen alsmede veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta. Ontbinding is echter alleen mogelijk indien de prijs meer dan 5% wijzigt.

4. LEVERTIJD

Door ons opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en gaan pas in, nadat wij alle voor de uitvoering van de order door onze afnemers te verstrekken gegevens en bescheiden hebben ontvangen. In gevallen dat de levering niet, niet geheel en/of niet tijdig plaatsvindt als gevolg van ons niet toe te rekenen omstandigheden, onverschillig of deze zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, zoals mobilisatie, oorlog, oproer, staking, in/uitvoer en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen e.d., hebben wij het recht, dit geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden. Onze afnemers hebben in geen geval, ook niet zoals bedoeld in het vorige lid, aanspraak op schadevergoeding ter zake van het geheel of gedeeltelijk opschorten, uitblijven of vertraging van de levering.

5. TRANSPORT EN AFLEVERING

Aflevering geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats of als deze niet is overeengekomen, aan het ons bekende adres van onze afnemers.
De kosten van vervoer en aflevering worden door ons aan onze afnemers in rekening gebracht en zijn niet in onze prijzen verdisconteerd. De zaken worden door ons niet verzekerd. De zaken zijn voor rekening en risico van onze afnemers na in lading in het vervoermiddel af fabriek respectievelijk af magazijn. Indien de verzending of de aflevering op wens van onze afnemers wordt uitgesteld, gaat in beide gevallen van de dag waarop door ons is meegedeeld, dat de levering voor verzending gereed is, het risico op onze afnemers over.
Het bepaalde in de vorige zinnen geldt ook, indien onze afnemers op goede gronden niet-correcte uitvoering van de opdracht kunnen aantonen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Afgeleverde zaken blijven ons eigendom totdat onze afnemers hun verplichtingen uit c.q. in verband met de overeenkomst volledig zijn nagekomen.
Het is onze afnemers toegestaan om aan ons in eigendom verbleven zaken te vervreemden, indien dit geschiedt in hun normale bedrijfsuitoefening. Aldus vervreemde doch niet in handen van de verkrijger gekomen zaken blijven echter onder het eigendomsvoorbehoud vallen.
Onze afnemers zijn niet gerechtigd tot enige andere beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, met name niet tot verpanding.
Indien een derde aan ons in eigendom verbleven zaken in beslag doet nemen, zal ons daarvan door onze afnemers onverwijld mededeling worden gedaan.
Kosten die ter bewaring van onze rechten in verband met de beslaglegging moeten worden gemaakt, komen ten laste van onze afnemers.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD / OVERDRAAGBAARHEID SOFTWARE

Het gebruiksrecht op door RIBA Weegtechniek B.V. geleverde en geïnstalleerde software is zonder schriftelijke toestemming van RIBA Weegtechniek B.V. Niet overdraagbaar. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken
Specifieke software licentie overeenkomst wordt op aanvraag toegestuurd.

8. BETALING

Alle betalingen zullen moeten plaatsvinden bij aflevering, tenzij anders overeengekomen; betalingen van montage en reparatiekosten moeten contant geschieden, tenzij anders overeengekomen. Zonder onze schriftelijke toestemming is door onze afnemers een beroep op korting of verrekening niet mogelijk.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn onze afnemers, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zijn zij een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de dag van verzuim tot aan die van gehele voldoening. Ingeval van niet/niet-tijdige betaling, of indien wij genoodzaakt zijn incassomaatregelen te nemen, zullen de incassokosten, zowel de buitengerechtelijke kosten exclusief omzetbelasting gesteld worden op minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van Euro 75, – exclusief omzetbelasting, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in (die) kosten zijn vervallen. Klachten over de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons worden gemeld; anders geldt de factuur als goedgekeurd.
Onze eventuele saldovordering is dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, indien onze afnemers de overeengekomen betalingscondities niet correct nakomen, surséance van betaling aanvragen, failliet worden verklaard, hun crediteuren een betalingsregeling verzoeken of hun betalingen staken. Indien wij onze verplichtingen alsdan nog niet volledig zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd om de overeengekomen leveringen achterwege te laten totdat onze saldovordering geheel zal zijn voldaan. Tevens zijn alsdan na onze schriftelijke mededeling de overeenkomsten ter zake van nog niet betaalde leveringen ontbonden en zijn wij gerechtigd de betreffende zaken op kosten van onze afnemers terug te halen.
Alle betalingen zullen altijd netto zonder aftrek van bank kosten of anders te noemen kosten netto bij ons moeten aankomen.

9. RECLAMES

Indien aan de uitvoering van de opdracht gebreken kleven op grond waarvan de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij, dit te onzer beoordeling, zorg dragen voor aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging.
Reclames die niet binnen 8 dagen na aflevering dan wel na het ontstaan van het gebrek, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering, schriftelijk bij ons zijn gemeld, behoeven wij niet in behandeling te nemen. Indien de afgeleverde zaken in verband met het bepaalde in het eerste lid moeten worden teruggezonden, geschiedt dit voor rekening van ons, doch voor risico van onze afnemers.
Onze afnemers kunnen niet reclameren, indien het gebrek na het overgaan van het risico ontstaat tengevolge van een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, van een buitensporige belasting, van ongeschikte bedrijfs- middelen of van andere niet aan ons toerekenbare invloeden. Indien anders dan door ons veranderingen aan door ons afgeleverde zaken worden aangebracht, vervalt elke mogelijkheid ons aansprakelijk te stellen voor gebreken. Verderstrekkende aanspraken dan in dit artikel genoemd jegens ons en jegens hen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, zijn uitgesloten.

10. GARANTIE

Garantie op nieuwe weegapparatuur is 12 maanden. In hoeverre aanspraak op garantie kan worden gemaakt door de afnemer staat ter uitsluitende beoordeling van de verkoper.
a.De garantie vervalt wanneer de goederen door de afnemer niet in gebruik zijn genomen en ook indien de afnemer aan de goederen werkzaamheden en/of handelingen heeft laten verrichten die niet in de handleiding vermeld staan. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, die ontstaat door verkeerd functioneren en door verkeerde behandeling van de goederen.
b. Voor service en garantie geldt een “back to base” garantie periode van 12 maanden te Geldermalsen. Goederen dienen franco aangeleverd te worden voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.
c. Service op locatie kunnen wij uitvoeren tegen een reis en uurtarief, binnen of buiten de garantietijd. Binnen de garantieperiode worden de gebruikte onderdelen vergoedt.
d.De garantieperiode van de BlueShark weegschaal is 36 maanden, uitgezonderd van garantie: Accu-Netsnoer-RVS weegplateau en stelvoeten, garantie vervalt bij oneigelijk gebruik,valschade of openen van de weegschaal.

11. SERVICE EN SOFTWARE ABONNENEMENTEN

De voorwaarden voor de abonnementen zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden.
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.
b. De overeenkomst zal steeds stilzwijgend worden verlengd voor één periode van 12 maanden, tenzij de cliënt één maand voor de vervaldatum van de overeenkomst, de andere partij schriftelijk bericht de overeenkomst niet te willen continueren.
c. De overeenkomst kan per vervaldatum opgezegd worden indien cliënt niet akkoord gaat met de verhoging van de tarieven. Opzegging dient in dat geval schriftelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.
d. Bij afstoting van de apparatuur is de cliënt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen mits dit 1 maand voor de betreffende datum schriftelijk wordt kenbaar gemaakt.

12. INNAME AFGEDANKTE APPARATUUR

12.1. Afgedankte apparaten die kenbaar zijn middels het hiernaast afgebeelde logo (doorkruiste vuilnisbak met onderliggende zwarte balk) moeten volgens de Nederlandse wet apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze worden verwerkt.
12.2. Voor Riba Weegtechniek B.V. gelabelde apparaten gelden bij aankoop de volgende voorwaarden:
a. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur bij de Riba Weegtechniek B.V. wordt uw oude apparaat kosteloos ingenomen; of b. Indien een apparaat bij reparatiewerkzaamheden niet te herstellen blijkt, wordt deze door ons kosteloos ingenomen; of c. In alle andere gevallen verplicht u zich om kapotte of om andere reden af te danken apparaten op te sturen naar: Riba Weegtechniek B.V., Laageinde 13-B 4191 NR, Geldermalsen.
12.3 Riba Weegtechniek B.V. zal er zorg voor dragen, dat alle door haar ingezamelde en ontvangen afgedankte apparaten op een milieuverantwoorde wijze worden gerecycled. Voor meer informatie kunt u ook onze internetsite bezoeken: www.ribabv.nl of www.uweshop.eu
a. Gedurende twaalf maanden na aflevering heeft de afnemer een recht van;

13. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens opzet of grove schuld, zijn wij noch personen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door of voortvloeiende uit verkoop en levering van onze producten, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of schriftelijk is overeengekomen. Onze afnemers verplichten zich wettelijk toegestane aansprakelijkheidsbeperkingen of – uitsluitingen hunnerzijds jegens derden mede te bedingen ten behoeve van ons en de in het vorige lid bedoelde personen met het oog op schade als eveneens daar bedoeld.
Bij niet-nakoming van deze verplichting vrijwaren onze afnemers ons en de bedoelde personen tegen schadeclaims van de desbetreffende derden.

14. GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst of deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze vestigingsplaats behoort. Met een geschil wordt gelijk gesteld het geval dat onze afnemers een vordering onbetaald laten zonder de juistheid ervan te betwisten. Op alle door ons aangegane transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.